Článek vytištěný ze serveru Bunkry.cz

Název článku:

Vytištěno dne 17.4.2024 4:54:06

Stavební podúsek 1./VII. Polubný, Kořenov, Harrachov

Základní údaje o stavebním podúseku 1./VII.

Zadané objekty: Li-A-S 1 až Li-C-S 5, Krk-K-S I, II, celkem 13 pěchotních srubů a 1 lehký objekt vz. 37

Postavené objekty: žádný ze zadaných objektů se nepodařilo postavit

Stavební firma: Ing. Miloslav Pažout, Praha

Stavba byla zadána dne 30. května 1938 za částku 12 821 375,50 Kč

Zadání stavebních prací

Výnosem MNO čj. 8.907/Taj.hl.št.ŘOP 1938 byla vypsána uzší soutěž na provedení prací spojených se stavbou 14-ti objektů: Krk-K-S I., Krk-K-S II., Li-A-S 1, Li-A-S 2, Li-B-S 1, Li-B-S 2, Li-B-S 3, Li-C-S 1, Li-C-S 2, Li-C-S 3, Li-C-S 3a, A-160 zesílený, Li-C-S 4, Li-C-S 5.

Ministerstvo národní obrany svým výnosem čj.13.493/Taj.hl.št.ŘOP.1938 ze dne 30. května 1938 zadalo tyto práce firmě Ing. Miloslava Pažouta, úř. aut. civ. ing., Praha II Tyršova ulice 17. Zadávací částka činila 12.821.375,50 Kč. Celkový rozpočet pro tuto stavbu měl činit 15.870.000 Kč a úhrada výdajů měla jít na vrub zvláštního úvěru pol. J, subpoložka 318.

Velitelem stavebního podúseku byl ustanoven důvěrným rozkazem č .1 ŽSV VII. škpt. žen. Antonín Polidor a jemu byli přiděleni npor. stav. ing. Antonín Svoboda a por. stav. Alois Přikryla.

Postup stavebních prací

 • Dne 13. června bylo předáno staveniště objektů Krk-K-S I., Krk-K-S II, s vytyčením míst pro vrtání studní. Jako první pracovní den na podúseku bylo stanoveno datum 15. června 1938.
 • Dne 27. června předáno podnikatelské firmě staveniště objektu Li-C-S 5.
 • Již 28. června je urgován vojenskou správou zástupce firmy ing. Řehoř k urychlení prací, jelikož dosavadní pracovní tempo nevyhovuje a byla znesena obava, že se stavba v předepsaném termínu nestihne. Také již podruhé bylo urgováno, aby byl předložen jmenný seznam dělnictva s fotografiemi.
 • Za účasti zástupce podnikatele byly 29. června vytyčeny stavební osy objektů Krk-K-S I., Krk-K-S II.
 • Dne 5. července dokončena nivelace staveniště objektů Krk-K-S I., Krk-K-S II.
 • Ve dnech 7. až 9. července na staveništi objektu Li-C-S 5 provedena nivelace staveniště a vytyčeny stavební osy.
 • 10. července byl podnikatel vyzván k určení dvou svých zaměstnanců, kteří budou provádět vyúčtování stavebních prací.
 • V období od 14. až do 18. července bylo předáno podnikateli stanoviště objektu Li-C-S 4 a zároveň byly vyměřeny stavební osy tohoto objektu.
 • 15. července upozornilo velitelství ŽSV VII., že jedna vrtací souprava dislokována v tomto úseku je málo a požadovalo na podnikateli jejich rozmnožení minimálně na tři kusy.
 • Dne 23. července a 26. července bylo předáno stanoviště lehkého objektu A-160Z.
 • Na výslovnou žádost podnikatele ze dne 29. července odvolalo ŽSV VII. dodávku železa pro objekty C-S 1, 2, 3, B-S 2 a 3 od sdružených čs. železáren z termínu 10. srpna. Novým termínem bylo stanoveno datum 1. září.
 • V červenci 1938 nařídilo ŽSV VII. svým čj. 2.276/Taj.1938 pro objekty prvního podúseku používat tato krycí jména objektů:
  Li-A-S 1 „u pramene“
  Li-A-S 2 „nad továrnou“
  Li-B-S 1 „u mostu“
  Li-B-S 2 „u transformátoru“
  Li-B-S 3 „u brambor“
  Li-C-S 1 „u lesíka“
  Li-C-S 2 „u pily“
  Li-C-S 3 „u hájovny“
  Li-C-S 3a „na skalce“
  Li-C-S 4 „na kopci“
  Li-C-S 5 „u Václava“
  KrK-S I „Harrach“
  KrK-S II „Hančl“
 • Výnosem MNO čj. 23.543/Dův.hl.št.ŘOP 1938 ze dne 4. srpna 1938 nařizuje ministerstvo národní obrany podnikateli, aby započal ihned s vrtáním studní současně na několika objektech podle dispozic ŽSV VII.
 • Údaje za celý srpen a polovinu září 1938 chybí.
 • 16. září byla zkontrolována připravena výztuž objektu C-S 5 dle plánů A-21 až 57 a tabulky A-58.
 • 20. září dodány na staveniště A-160Z - pancéřové a mřížové dveře a zkontrolována připravená výztuž.
 • 23. září byly osazeny do bednění objektu A-160Z střílny. Na objektech KrK-S I a II zkontrolovány připravené výztuže. U objektu KrK-S I připravena výztuž do stropních vrstev a u KrK-S II provedena pouze částečně.
 • Na základ telefonického nařízení ministerstva národní obrany hl. št. ŘOP se začal nakládat a odvážet materiál vojenské správy uskladněný na objektech: C-S 3a, A-160Z, C-S 4 , Krk-S I a II.

Stav prací k 30. září 1938

Vzhledem k pozdnímu zahájení stavebních prací (červen 1938) se žádný ze zadaných objektů nepodařilo vybetonovat.

Pod Kotlem v Krkonoších se podařilo dokončit výkopy obou objektů (KrK-K-S I a II) a u KrK-K-S II byla vyvrátna studna a vybetonována základová skořápka.

V uzávěru Horní Polubný byly pouze vyhloubeny výkopy pro objekty Li-C-S 3a, 4, 5 a částečně i pro Li-C-S 3. U objektů Li-C-S 4 a 5 byla také vyvrtána studna.

Evakuace materiálu

Ze stavenišť objektu odvezen tento materiál:

Z objektu Krk-S I do stanice Hrabačov I nosiče č.10 a 12 – celkem 12,69 q, tlumící mříže o váze 2,45 q, rámy střílen zbraně L o celkové váze 30,76 q.

Z objektu Krk-S II I nosiče č.10 a 12 – celkem 13,58 q, tlumící mříže o váze 2,45 q.

Z objektu C-S 3a do stanice Velké Hamry I nosiče č.10 a 12 – celkem 10,07q.

Z objektu C-S 4 do stanice Tanvald 213,06 q prutového železa, do stanice Velké Hamry prutové železo o váze 39,45 q a I nosiče č.10 a 12 – celkem 12,12 q.

Prameny

VHA Praha